Moduler för professionell arkivering av dokument och ärenden

E-arkiv är en funktion för långtidsbevarande och hantering av digital information. I och med allt större mängder elektronisk information, ökar vikten av att kunna både gallra och bevara information.

  • Ett e-arkiv ger ett effektivt stöd för att elektroniskt kunna lagra och återsöka alla de tusentals handlingar och ärenden som årligen hanteras
  • Med ett e-arkiv bevaras handlingar elektroniskt på ett säkert och långsiktigt sätt
  • E-arkivet bidrar till en mer transparent organisation och fungerar som navet i verksamhetens informationshantering
  • Med e-arkiv ges förutsättningar för bättre service, tillgänglighet och verksamhetsutveckling

Tillbaka till Evolution?

Klicka här