Sokigo följer din väg

Oavsett om det gäller bilflyttning, lokala trafikföreskrifter eller drift och underhåll av gaturummet har Sokigo en lösning som hjälper dig i arbetet!

Med våra system kan din kommun upprätthålla ett fungerande och säkert gaturum för era medborgare.