GeoDirekt – En komplett geodataportal

GeoDirekt är en geodataportal som har stöd för hantering av öppen data, integration och som dessutom levereras med en komplett GIS-plattform.

Datatillgång är A och O i det digitala Sverige

GeoDirekts uppgift är att skapa, publicera och beskriva geodata på en kommunövergripande nivå.
Data ska alltid finnas nära till hands. GeoDirekt gör det därför enkelt att söka och hämta data för vidare användning i valfria applikationer och/eller via anrop från aktuellt verksamhetssystem samt kommunens GIS-tillämpningar.

Exempel på datamängder som dagligen behöver kunna delas och tillgängliggöras:
  • Information som dagligen skapas och ajourhålls i Sokigos verksamhetssystem
  • Geodata som skapas i externa produkter
  • Öppen publik data (Lantmäteriet, SGU, m.fl.)
  • Skapade och stilsatta kartor
  • Analyser och resultat som skapas i och för kommunens olika verksamheter
  • Inköpt data och geodata
  • Resultat av medborgardialoger
  • Användarguider och dokumentation

GeoDirekt – En viktig del i Sokigos geodatastrategi

En av de viktigaste förutsättningarna för fortsatt digitalisering och automatisering är att säkerställa tillgången av kvalitetssäkrade och ajourhållna data. Vi tror även på att varje verksamhet ska kunna välja de vassaste verktygen för just sina behov och samtidigt kunna lita på att den geodata som krävs i arbetet är tillgänglig.

Ju mer vi arbetar med vår kommunövergripande geodatastrategi, desto fler möjligheter till automatisering och prognostisering blir synliga när vi lyfter blicken och ser helheten. GeoDirekt tillför Sokigos befintliga kommunerbjudande en gemensam och oberoende integrationsnod med fokus på geodata och geostandarder.

Teknisk information GeoDirekt

Aktuell version: GeoDirekt 2.0

Kontakt