FAQ

S-GROUP Solutions och Sokigo går ihop

Frågor och svar gällande företagsfusionen

Sedan den 1 januari 2024 är S-GROUP Solutions, all personal samt företagets produktfamilj GEOSECMA for ArcGIS, en del av Sokigo. Samgåendet innebär att vi tillsammans kan erbjuda svenska kommuner ännu bättre förutsättningar för hållbar samhällsbyggnad och en obruten digital samhällsbyggnadsprocess.

På denna sida kan du ta del av en sammanställning av frågor och svar gällande företagsfusionen och vår gemensamma resa framåt. Sidan uppdateras löpande vartefter nya frågor och funderingar uppkommer.

Övergripande fusionsfrågor

Hur kommer vi som kunder hållas informerade om framtiden?
Vi kommer jobba vidare med samma informationskanaler som tidigare. Enda skillnaden är att all information kommer ha Sokigo som avsändare.

Vad kommer ni offerera för lösning i en LOU?
Sokigo har en väl definierad process i samband med alla LOU inom vilken vi utformar den bästa lösningen utifrån kundens kravställning. Med kravställning menas alla typer av krav inklusive pris.

Hur kommer ni att satsa på den obrutna digitala samhällsbyggnadsprocessen?
Det finns idag ett växande och ökat behov av lösningar som bidrar till att våra kunder i sin myndighetsutövning bättre och mer integrerat kan hantera en obruten digital samhällsbyggnadsprocess både lång och kort sikt. Som IT-bolag inom samhällsbyggnadssektorn ser vi stora möjligheter till förbättringar inom området och kommer aktivt att verka för att ta fram mer integrerade lösningar där vi också tar stöd i Addnode-koncernens hela kompetens.

Systemutveckling på den nivån som vi vill vara på är naturligtvis resurskrävande på många sätt. Syftet med samgåendet är att kunna frigöra de resurser som krävs genom att undvika onödigt dubbelarbete samtidigt som vi kan dra maximal nytta av våra gemensamma expertresurser. ODS-processen är ett område som vi ser stora möjligheter att kunna jobba mer effektivt med till förmån för nya och mer effektiva lösningar för våra kunder.

Partnerskap

Hur kommer samarbetet med Adtollo se ut?
Både Sokigo och S-GROUP Solutions har idag ett etablerat samarbete med Adtollo. Samgående mellan bolagen görs med målsättningen att alla ska vilja vara med på resan vilket omfattar alla anställda, alla våra kunder och partners. De kontakter och lösningar som funnits mellan de båda bolagen och Adtollo kommer att finnas kvar även efter sammanslagningen men dialogen parterna emellan kan nu föras i ett och samma forum. Tillsammans kommer vi att eftersträva att hitta nya möjligheter som kan skapa mervärde för våra gemensamma kunder. Ett exempel på denna typ av mervärde skulle kunna vara möjligheten att använda ett av CAD-baserade konstruktionsverktyg som TopoDirekt i kombination med GEOSECMA for ArcGIS.

Hur kommer samarbetet med Triona se ut?
Samgåendet mellan Sokigo och S-GROUP Solutions görs med målsättningen att alla ska vilja vara med på resan vilket omfattar alla anställda, alla våra kunder och partners. De kontakter och lösningar som funnits mellan Sokigo och Triona kommer att finnas kvar även efter sammanslagningen. Tillsammans kommer vi eftersträva att hitta nya möjligheter som kan skapa mervärde för våra gemensamma kunder. Ett exempel på denna typ av mervärde skulle kunna vara att vägnätet i LV 6 blir tillgängligt i GEOSECMA for ArcGIS och samt att våra kunder för åtkomst till alla förmågor i ArcGIS.

Hur kommer samarbetet med Focus AS se ut?
Samgåendet mellan Sokigo och S-GROUP Solutions görs med målsättningen att alla ska vilja vara med på resan vilket omfattar alla anställda, alla våra kunder och partners. De kontakter och lösningar som funnits mellan Sokigo och Focus AS kommer att finnas kvar även efter sammanslagningen. Tillsammans kommer vi eftersträva att hitta nya möjligheter som kan skapa mervärde för våra gemensamma kunder. Ett exempel på denna typ av mervärde skulle kunna vara möjligheten att använda ett av CAD-baserade konstruktionsverktyg som Focus Total i kombination med GEOSECMA for ArcGIS.

Hur kommer samarbetet med Esri se ut?
S-GROUP Solutions har som Sveriges enda guldpartner ett långt och unikt samarbete med Esri. Även Sokigo har sedan en tid tillbaka väl fungerande samarbete med Esri. Samgående mellan bolagen görs med målsättningen att alla ska vilja vara med på resan vilket omfattar alla anställda, alla våra kunder och partners. De kontakter och lösningar som funnits mellan de båda bolagen och Esri kommer att finnas kvar även efter sammanslagningen men dialogen parterna emellan kan nu föras i ett och samma forum. Partnerskapet som återförsäljare av ArcGIS-lösningar för den svenska kommunmarknaden kommer att följa med in i Sokigo vilket även gäller för det unika OEM-avtal som finns med Esri Inc.

Produktrelaterade frågor

Hur bemöter ni förväntningar kopplade till en snabb effekt av samgående med fokus på integration mellan era olika erbjudande?
Samgåendet mellan bolagen görs med målsättningen att skapa ännu bättre förutsättningar för en stabil och aktuell produktutveckling in i framtiden för såväl anställda, alla våra kunder och partners. De planer på förändringar som finns i närtid kring våra produkter ligger framför allt inom de områden där vi idag lägger ner mycket dubbelt arbete utan att det i sig medför någon extra kundnytta. Exempel på sådant dubbelarbete är hantering av underliggande nationella geodatamängder samt fastighet och befolkningsregister. Ett annat exempel är upprätthållande av kompetenser i för oss viktiga teknologier, branschkunskap och inte minst ArcGIS och open source. Vi kommer att prioritera möjligheterna att skapa mervärde för de kunder som idag har lösningar från bolagen. Vi kommer även prioritera möjligheten att öppna upp för de kunder som är intresserade av att komplettera sin befintliga lösning med erbjudande ur det som nu blir vår gemensamma produktportfölj. Exempel på denna typ av mervärden och möjligheter är integrationer mellan Sokigos ärendesystem och GEOSECMA for ArcGIS, användning av CAD-baserade konstruktionsverktyg som Focus Total och TopoDirekt i kombination med GEOSECMA for ArcGIS samt åtkomst till ArcGIS förmågor i Sokigos befintliga produkter.

Vilket erbjudande kommer jag som kund välja mellan?
Det kommer att vara en prioriterad aktivitet att titta på möjligheterna att skapa mervärde för de kunder som idag har lösningar från bolagen. Vi kommer även prioritera att titta på möjligheten att öppna upp för de kunder som är intresserade att komplettera sin befintliga lösning med erbjudande ur det som nu blir vår gemensamma produktportfölj. Exempel på denna typ av mervärden och möjligheter är integrationer mellan Sokigos ärendesystem och GEOSECMA for ArcGIS, användning av CAD-baserade konstruktionsverktyg som Focus Total och TopoDirekt i kombination med GEOSECMA for ArcGIS samt åtkomst till av ArcGIS förmågor i Sokigos befintliga produkter.

Kommer sammangåendet innebära att produkter läggs ner?
Samgåendet mellan bolagen görs med målsättningen att skapa ännu bättre förutsättningar för en stabil och aktuell produktutveckling in i framtiden för såväl anställda, alla våra kunder och partners. De planer på förändringar som finns i närtid kring våra produkter ligger framför allt inom de områden där vi idag lägger ner mycket dubbelt arbete utan att det i sig medför någon extra kundnytta. Exempel på sådant dubbelarbete är hantering av underliggande nationella geodatamängder samt fastighet och befolkningsregister. Ett annat exempel är upprätthållande av kompetenser i för oss viktiga teknologier, branschkunskap och inte minst ArcGIS och Open source. Vi kommer att prioritera möjligheterna att skapa mervärde för de kunder som idag har lösningar från bolagen. Vi kommer även prioritera möjligheten att öppna upp för de kunder som är intresserade av att komplettera sin befintliga lösning med erbjudande ur det som nu blir vår gemensamma produktportfölj. Exempel på denna typ av mervärden och möjligheter är integrationer mellan Sokigos ärendesystem och GEOSECMA for ArcGIS, användning av CAD-baserade konstruktionsverktyg som Focus Total och TopoDirekt i kombination med GEOSECMA for ArcGIS samt åtkomst till av ArcGIS förmågor i Sokigos befintliga produkter.

Kommer GEOSECMA for ArcGIS att utvecklas på inslagen väg?
Ja, GEOSECMA for ArcGIS är en stark kommunal geodataplattform som bidrar till navet för geodata och tillhörande verksamhetssystem i en obruten digital samhällsbyggnadsprocess. Plattformen utvecklas på inslagen väg och erbjuds som tidigare till våra kunder. Partnerskapet med Esri och den affärsmodell som finns knuten till erbjudandet kommer att vidmakthållas och även fortsättningsvis erbjudas i ett modulariserat systemtänk. Samgåendet mellan S-GROUP Solutions och Sokigo möjliggör nu att GEOSECMA for ArcGIS över tid kommer att kunna integreras på ett mycket bättre sätt med Sokigos övriga erbjudande inom ramen för e-tjänster och ärendehantering.

Kommer ni fortsatt att stödja QGIS och andra Open source-lösningar?
Ja, de kontakter, produkter och lösningar som man som kund har idag kommer finnas kvar även efter samgåendet vilket naturligtvis även gäller för våra Open source-baserade lösningar. De planer på förändringar som diskuteras i närtid ligger inom områden där vi idag lägger ner dubbelt arbete utan att det i sig medför någon kundnytta. Vi arbetar även kontinuerligt med att stärka våra erbjudanden genom att kombinera förmågor exempelvis mellan ArcGIS och Open source. Därför är det viktigt att vi upprätthåller kompetens i alla viktiga teknologier kombinerat med bred branschkunskap vilket även inkluderar Open source.

Kommer alla tvingas in i en ESRI-lösning?
Nej, men vi arbetar kontinuerligt med att stärka våra erbjudanden genom att kombinera förmågor exempelvis mellan ArcGIS och Open source samt Sokigos övriga produktportfölj så att vi kan erbjuda marknadsledande och aktuella lösningar till hela samhällsbyggnadsprocessen. Därför är det viktigt att vi upprätthåller kompetens i alla viktiga teknologier kombinerat med bred branschkunskap så att vi kan vidareutveckla våra lösningar på bästa sätt.

Kommer ni fortsatt erbjuda öppna databaser i era lösningar?
Ja, vi kommer så fort som möjligt även att titta på möjligheterna att skapa mervärde för de kunder som idag har lösningar från båda parterna. Syftet med detta är att öka möjligheten för de kunder som är intresserade av att komplettera sin befintliga lösning med erbjudande ur det som nu blir vår gemensamma produktportfölj. Merparten av våra databaser med tillhörande datamodeller är öppna och kompletterade med API:er som används av ett stort antal kunder för integrationer mot lösningar utanför Sokigos produktportfölj. I en kommungemensam plattform med stöd för ODS är det även närmst att betrakta detta som ett ”systemkrav” att data skall kunna utbytas fritt mellan olika verksamhetssystem och verksamheter.

Hur kommer ni hantera kravet på dubbla lösningar för hantering av fastighetsdata och kommer både FB och GEOSECMA Fastighet erhålla stöd för de nya LM-formaten?
De planer på förändringar som diskuteras ligger inom områden där vi idag lägger ner dubbelt arbete utan att det i sig medför någon kundnytta. Ett exempel på sådant dubbelarbete är hantering av underliggande nationella geodatamängder och här ingår helt klart datatyperna fastighet och befolkning. Det vi med säkerhet kan säga att är att både FB och GEOSECMA Fastighet kommer att erhålla stöd för de nya formaten från Lantmäteriet. Vi kan inte i dagsläget säga hur kravet på dubbla lösningar för hantering av fastighetsdata kommer att hanteras men vi kommer att adressera denna fråga så skyndsamt som möjligt. Målsättningen är kunna presentera en lösning under 2024.

Finns det möjligheter att drifta och använda mer SaaS-orienterade tjänster i det nya bolaget?
Sokigo har mångårig erfarenhet från att erbjuda SaaS- och drifttjänster. Att kunna expandera det erbjudandet att även omfatta även de lösningar som fram till nu har erbjudits av S-GROUP Solutions är en av förhoppningarna om synergieffekter med samgåendet som vi själva har.

Organisation och avtal

Hur påverkas era användarföreningar?
Samgående mellan Sokigo och S-GROUP Solutions görs med målsättningen att alla ska vilja vara med på resan vilket omfattar alla anställda, alla våra kunder och partners. De kontakter, lösningar och arbetsformer som funnits med våra användarföreningar kommer inte att påverkas av sammanslagningen.

Vad händer med mina avtal med S-GROUP Solutions?
Du som kund behöver inte göra något. Du kan känna dig trygg med att leveransen fortsätter att fungera i likhet med tidigare. Ditt avtal och dina licenser fortsätter att gälla. För dig som är kund till S-GROUP Solutions innebär det att er avtalspart för alla affärsrelaterade frågor ändras från S-GROUP Solutions AB till Sokigo AB. Därmed skickas fakturor fortsättningsvis från Sokigo AB. Du fortsätter att vända dig till den kundservice och support som du är van vid. Din kontaktperson är fortfarande densamma.

Har du ytterligare frågor eller funderingar, kontakta gärna:

S-GROUP Solutions och Sokigo går ihop

Tillsammans ger vi svenska kommuner starkare förutsättningar för hållbar samhällsbyggnad

Till pressmeddelandet