Flexkonceptet – Integration

Nationella Specifikationer

Flexkonceptet baseras på Nationella Specifikationer. Nationella specifikationer är en standard som SKR och LMV tagit fram för att kommuner ska veta hur de ska hantera geografisk information vad gäller inmätning, indelning och strukturering av geografiska data. Mer info finns på lantmäteriets hemsida.  Att arbeta i linje med de nationella specifikationerna främjar informationsutbytet i samhällsbyggnadsprocessen.

TopoDirekt

TopoDirekt är Sokigos lösning för att hantera kommunens baskarta, eller ”Primärkartan” som den kallades förut.

TopoDirekt använder sig av nationella specifikationer i sin datamodell. Lösningen består av en Topocadklient, en koppling mot databasen ISM och databas för att hantera lagringen av baskartan.
Här kan du läsa mer om TopoDirekt.

Ajourhållning av grunddata

I TopoDirekt hanteras all inmätt data och registrerar den i TopoDirekts databas. Ett dataset som registreras i TopoDirekt är ”marktäcke”. Detta marktäcke är vad alla ytor i Flexkonceptet baseras på. Via ISM kan vi integrera Flex Grunds databas med TopoDirekt.

Att koppla Flex Grund som en databas till TopoDirekt för att hantera marktäcke skapar stor mernytta. Gatuingenjörer kan ta del av asfaltsytor direkt i Flex Gata och parkingenjörerna kan ta del av gräsmarksytorna i Flex Park. Detta innebär att kommunen ajourhåller marktäcke som en del av standarden i baskartan. Park- och gatuförvaltningarna kan sedan enkelt nyttja datan för att få fram mängdförteckningar, planera beläggningsarbeten, skapa skötselkartor för grönyteskötsel med mera.

Tillbaka till Flex grund?

Klicka här