FB Webbrapport

Fastighets-, lägenhets- och byggnadsinformation utan att öppna FB Webb. FB Webbrapport är ett rapportpaket som består av fristående webbrapporter för hela FB.

Med modulen FB Webbrapport har du alltid tillgång till alla rapporter som finns inom Fastighet och befolkning. Rapporterna kan anropas från en kommunkarta eller från vilken annan applikation som helst.

FB Webbrapport integreras snabbt som enkelt med befintliga applikationer; nyttan för alla användare är omedelbar. Det är särskilt effektivt att integrera FB Webbrapport med egna kartapplikationer.

Fokus har lagts på användaren. En eller flera objekt väljs och applikationen genererar en webbrapport för de valda objekten. Användaren har även möjligheten att göra olika inställningar och själv påverka innehållet av rapporten.

Webbrapport för FB FIR:

De rapporter som berör FB FIR är rapporten Fastighetsinformation som visar aktuell fastighetsinformation, Etiketter för fastighetsägare och Fastighetsförteckning som oftast tas fram som ett underlag för planarbetet och ska ange vilka fastigheter som berörs av planförslaget samt vilka fastighetsägare med flera som är sakägare.

Testa själv:
Rapport för Fabrikören 5 med förbestämt innehåll
Rapport där användaren kan välja vad som skall visas Fabrikören 5
Exempel på en fastighetsförteckning

Webbrapport för FB Byggnad:

Den rapport som berör FB Byggnad är rapporten Byggnadsinformation som visar aktuell byggnadsinformation för en eller flera valda byggnader.

Testa själv:
Rapport för de byggnader som finns på fastigheten Solliden 2 med förbestämt innehåll
Rapport där användaren kan välja vad som skall visas Solliden 2

Webbrapport för FB Lägenhet:

Rapporten Lägenhetsinformation kan visa basuppgifter för vald lägenhet samt kortfattad information om den byggnad som lägenheten är belägen i samt folkbokförda personer i lägenheten.

Testa själv:
Rapporten Lägenhetsinformation