För Kramfors kommun är det lätt att göra rätt med digitalt stöd för fordonsflytt

När det gäller kommunens uppdrag att hantera fordonsflytt är det inte bara viktigt att uppgiften utförs, utan även att det görs på rätt sätt. Trafikfaror, hinder och ”skrot” ska undanröjas med förhållning till ett flertal lagar och regleringar, vilket gör att arbetet kräver både tid och noggrannhet. Kramfors kommun kan idag kapa arbetstiden per bil samtidigt som ärendehanteringen blir både enkel och korrekt med hjälp av ett digitalt verksamhetsstöd.

Innan Kramfors gick över till ett digitalt stöd för hantering av fordonsflyttningar kunde arbetet beskrivas som ”mycket klipp och klistrande”. Både text- och bildunderlag behövde flyttas manuellt mellan egenskapade mallar och protokoll.

Idag har kommunen tillgång till färdiga mallar och rätt lagstöd vid rätt tillfälle. Det blir även lättare att överblicka fordonets position när registreringsnumret kopplas till en markering direkt i kartan. På så sätt bidrar systemet med tillgänglighet samtidigt som det håller ordning och reda.

Många bäckar små

En av de största nyttorna med digitala system generellt sett är tidsvinsten. För en befolkningsmässigt mindre kommun som Kramfors, där hanteringen av fordonsflyttar vilar på en person, blir tidsaspekten extra påtaglig.

Att arbeta i systemet gör att handläggningsarbetet per bil blir avsevärt kortare och frigör tid till andra arbetsuppgifter. Tidsmässigt är det stor skillnad på att ha all information kopplat till ett ärende samlat än att, som det var tidigare, bläddra i olika pärmar för att hitta rätt, berättar Tomas Braxenholm, Kramfors kommun.

När all information finns samlad under samma diarienummer blir det enkelt att hålla koll, vilket underlättar de administrativa delarna av arbetet. Kramfors upplever bland annat att det är betydligt lättare att besvara frågor som inkommer gällande fordon och att avstämningen, när det blivit dags för fakturering, går smidigare.

Övergången till att arbeta med fordonsflytt digitalt innebar inte heller det någon större ansträngning. Användarvänligheten och ett bra stöd från leverantören gjorde det lätt för Kramfors att anamma det nya arbetsverktyget. Dessutom har tekniken i stort sett fungerat felfritt då Kramfors valt att nyttja lösningen som molntjänst och låta leverantören stå för driften.

Vill du veta mer?

Kontakta gärna Tomas Braxenholm, Kramfors tomas.braxenholm@kramfors.se eller Aris Kolovos, Sokigo aris.kolovos@sokigo.com

Här kan du läsa mer om Sokigos lösning för fordonsflytt!