Tiden för morgondagens kommun är här

Medborgare och företagare ställer allt högre krav på offentlig verksamhet: Det ska vara enkelt, gå snabbt och vara tillgängligt när det passar. Genom att använda teknik på rätt sätt kan detta uppnås. I en kommun i sydvästra Sverige sparades 3200 arbetstimmar per år bara inom bygglovsprocessen när digitalisering, robotisering och nya arbetsmetoder infördes.

– Resurser kan därmed frigöras och i stället läggas på andra samhällsviktiga funktioner, säger Per Hampus, affärsstrateg på Sokigo.

Resurser är begränsade men genom förändrade arbetssätt kring analys och prognostisering kan man undvika problem som köer till bostäder och förskolor eller bristande teknisk försörjning.

Data som behövs för att fatta rätt beslut finns redan inom kommunen men är oftast spridd, utan enkel åtkomst för beslutsfattare. Arbetet blir då tidskrävande och beslutsunderlaget ofullständigt, vilket leder till att resurserna inte kan nyttjas på bästa sätt.

Låt tekniken göra jobbet

– Sättet att lösa många utmaningar på är att tillhandahålla teknik som möjliggör för människor att oavsett var de befinner sig tillvarata all den information och det engagemang som finns tillgänglig i samhället, säger Per Hampus.

Genom att ge medarbetaren verktyg anpassade efter dennes profession, med tillgång till all relevant kommunal data, och kombinera det med kommunala utvecklingsmål, skulle man med enkelhet kunna visualisera behovet av skolor, vård och omsorg samt annan kommunal service, som exempelvis fungerande avfallsåtervinning.

– Med dessa insikter kan man även underlätta och förbättra beslutsunderlagen för och snabba upp det politiska arbetet vilket är till stor nytta för alla medborgare och intressenter, säger Per Hampus och avslutar:

– På ett säkert sätt kan vi skapa grunden för en hållbar framtid. Tekniken finns redan, det enda som saknas är ett beslut om förändring.