Nyheter i Skolskjuts 6.14

I Skolskjuts 6.14 är den största nyheten automatisering. Systemet består nu av automatisk avisering av elever, koordinatsättning av adresser och avståndsmätning. Detta har varit en uppskattad förbättring då du slipper onödiga arbetsmoment och beslut om Skolskjuts för elever kan fattas direkt.

Viktigaste nyheterna i korthet:

Automatisering
I version 6.14 har en del huvudfunktioner skrivits om till helt nya fristående tjänster/agenter. Dessa agenter går att schemalägga till att köra automatiskt med jämna intervall eller vid vissa tidpunkter på dygnet. De huvudfunktioner som nu går att automatisera är import av elever, koordinatsättning av elevadresser och beräkning av avstånd till skola. Förutom att det går att köra dessa som automatiska tjänster kan de också anropas vid behov av användaren, d.v.s. precis som tidigare.

Spatiala ytor i databas
Stöd för både spatiala ytor (upptagnings- och beslutsområden) och spatiala linjer (avstånd).

Trafikfarliga vägar
Hanteringen av trafikfarliga vägar, d.v.s. vägar som klassas som trafikfarliga beroende på ålder på eleverna, har förenklats. Förutom att det är lättare att stänga av/öppna vägar lagras de numera i databasen.

Geografisk skola
I Skolskjuts 6.14 har det införts ett nytt begrepp, Geografisk skola. Placerad skola är den skola eleven blivit placerad på. Med geografisk skola menas den skola som ligger närmast inom det upptagningsområde elevens adress(er) tillhör, d.v.s. den skola som eleven utifrån upptagningsområdena borde gå i.

Preliminära beslut
Att låta programmet automatiskt utifrån aktuellt regelverk föreslå ett preliminärt beslut är nytt i Skolskjuts 6.14. Beroende på hur säkert elevens förutsättning ger ett preliminärt beslut kan det preliminära beslutet ha fyra nivåer; Definitivt Skolskjuts, Mest troligt Skolskjuts, Mest troligt Ej Skolskjuts, Definitivt Ej Skolskjuts. Reglerna för hur programmet ska sätta preliminära beslut styrs av konfigurerbara beslutsregler.

Söka syskon
Om du är intresserad av att snabbt söka efter alla elever som finns på en specifik adress, så kan du nu göra detta enklare. Under Grunduppgifter finns en ny funktion som snabbt filtrerar fram alla elever som finns på den aktuella adressen.

En fullständig och mer detaljerad lista på alla nyheter finns t.ex. tillgänglig via programmets hjälpfunktion eller i de utskick som gjorts via mail.