Ängelholms integration kapar ledtid från invånarens felanmälan till åtgärd

I Ängelholms kommun har e-tjänsteplattformen Abou sedan 2019 använts för felanmälan gällande exempelvis trasig belysning eller skador på gång- och cykelvägar. Sedan några år tillbaka använder kommunen ytterligare en av Sokigos lösningar, ProLocate, som verksamhetssystem för alla medarbetare som förvaltar kommunens offentliga miljö. För att maximera nyttan av båda dessa lösningar tog Ängelholm i samarbete med Sokigo fram en integration som tillät ett smidigt och kvalitetssäkrat informationsutbyte systemen emellan.

Invånare i Ängelholm kan enkelt skicka in felanmälningar till kommunen via en e-tjänst byggd på plattformen Abou. Alla felanmälningar som skickas in till kommunen ska inte behandlas och åtgärdas inom ramen för service av den offentliga miljön. Därför är det bara ärenden som taggas av handläggare med en specifik status som triggar den nya integrationen och överför ärendet, inklusive eventuella bilder och andra bilagor, till verksamhetssystemet ProLocate. När felet sedan har åtgärdats och ärendet klarmarkeras i ProLocate skickas denna information tillbaka till Abou med hjälp av integrationen. Handläggaren får då direkt information om att återkoppling skett och invånaren kan därefter få en uppdatering om den senaste informationen i ärendet.

Det gäller att tänka till ordentligt; vilken information ska föras över, vad fungerar bäst rent tekniskt, vad ska prioriteras och vilka behov har respektive verksamhet? Trots att det var ett projekt med många olika medverkande personer och intressenter så upplever jag att vi fick väldigt bra stöd från båda produktteamen. Det var faktiskt en farhåga inför projektet, att vi som kund riskerade att hamna i mitten och bli en mellanhand mellan produktteamen, men som tur var har det fungerat väldigt bra! Vi har fått gehör för våra idéer och Sokigo har varit väldigt öppna för att anpassa efter oss som kund, berättar John Nilsson, digitaliseringsutvecklare på Ängelholms kommun.

Utöver att integrationen genererar tidsvinster och kapar ledtider så innebär den automatiserade överföringen mellan systemen en kvalitetssäkring. Allt som finns kopplat till ärendet följer med och risken för att viktig information faller bort minimeras.

Vi har upplevt en god kommunikation och hjälp från våra leverantörer. Denna lösning skapar nya möjligheter till samarbete mellan verksamheterna och sparar tid och pengar åt kommunen, berättar Anders Berggren, systemförvaltare på Utförarservice, Ängelholms kommun.

Ängelholm har arbetat mycket med integrationer sedan tidigare vilket har fungerat väldigt bra och det finns en övertygelse om integrationers betydelse inom olika kommunala processer.
Liknande behov finns säkert i många andra kommuner och om integrationen kan vara till nytta för fler är ju alltid extra kul! avslutar John Nilsson.

Här kan du läsa mer om e-tjänsteplattformen Abou

Vill du veta mer?