Förädlad och ajourhållen fastighets- och befolkningsdata

FB är plattformen för grunddata om fastighets- och befolkningsinformation. Du får samlad, relevant information om områden, fastigheter, byggnader, lägenheter och folkbokförda i ett och samma gränssnitt. Genom att sammanställa och förädla informationen kan du tillhandahålla rätt information till rätt person vid rätt tillfälle.

FB bygger på förädlad information från Lantmäteriet och Skatteverket kompletterad med mer information som t.ex. bolagsinformation, fordonsinnehav och telefonnummer från vår samarbetspartner Bisnode.

FB information når du enkelt via den lättanvända webbklienten eller integrerad direkt i ditt verksamhetssystem.

Läs mer

För vem?
Information om fastigheter och befolkning är något som berör dig, oavsett var du jobbar inom den kommunala förvaltningen. Med ett lättåtkomligt och lättanvänt webbgränssnitt kan du ge rätt information till rätt person och vid rätt tillfälle. Ute i fält har du också tillgång till aktuell information via din telefon eller surfplatta.

Varför FB?
Genom att sammanställa, förädla och analysera grunddata från våra partners Lantmäteriet, Skatteverket, SCB och Bisnode får du all information du behöver. Du kan söka på, sammanställa och nå ut till fastighetsägare, hushåll och folkbokförda, vilket är ett grundläggande behov för stora delar av den kommunala verksamheten. Med korrekta och aktuella grunddata får du de bästa förutsättningarna för att kunna fatta rätt beslut vid rätt tillfälle.

Att använda FB
Eftersom information om fastigheter, byggnader, lägenheter och befolkning berör de flesta kommunala verksamheter är det viktigt att uppgifterna är lättåtkomliga. Med FB lagras och förädlas all information i den gemensamma databasen. I Sokigos webbapplikation FB Webb kan du söka på, analysera och sammanställa informationen efter just dina behov. Du når också information från FB i de flesta av Sokigos verksamhetssystem, mobila lösningar eller kartapplikationer.

Genom det officiella gränssnittet med vyer och webbtjänster integreras information från FB direkt i ditt verksamhetssystem. Det gör att du når informationen precis när och där du behöver den.

Väx vidare
Inom FB finns många sätt att växa vidare. Men produkterna FB FIR för fastighetsinformation, FB Byggnad för byggnadsinformation, FB Lägenhet för lägenhetsinformation och sist men inte minst FB KID för kommuninvånardata och alla dess moduler finns oändliga möjligheter till mer och bättre information. Med spatialt FB, FB Integration och områden ökar nyttan med respektive FB modul ytterligare.

Print Friendly, PDF & Email
Ladda ner (Kräver inloggning)KurssidaGDPR och FBSupport

TEKNISK INFORMATION FB

Aktuell version: 7.6.1
FB Avisering: 7.6.0
FB Databas och FB Databasvyer 7.6.0
FB Webb och FB Webbrapport 7.6.0
Aktuella versioner inom FB, detaljerad information PDF
Kommande versioner inom FB: PDF
Systemkrav FB: PDF
Patchar föregående versioner: PDF

Grundmoduler

FB FIR

Fastighetsinformation är information som berör dig, nästan oavsett var du jobbar inom den kommunala förvaltningen. FB FIR hanterar förädlad fastighetsinformation från Lantmäteriet.
Läs mer

FB KID

Kommuninvånardata är grunddata som många verksamheter i vårt samhälle behöver dagligen. Att veta var en person bor, hur många som bor på en bestämd plats eller vilken typ av boende som finns inom ett område är exempel på frågor vi behöver svar på.
Läs mer

FB Byggnad

Byggnadsinformation från Lantmäteriet hanteras i vår produkt FB Byggnad. FB Byggnad är en del i vårt koncept FB (Fastighet och befolkning) där vi samlar all information rörande områden, fastigheter, byggnader, lägenheter och boende för att ge maximal nytta av informationen.
Läs mer

FB Lägenhet

Med lägenhetsinformation kan du enkelt presentera heltäckande statistik över hur många hushåll det finns inom din kommun och hur folk bor. Det ger helt nya möjligheter att ta reda på allt från hur stor boendeyta snitthushållet har till hur många som bor ensamma.
Läs mer

Moduler och tjänster

Kontakt

FB Webbrapport är ett nyligen framtaget paket som innefattar alla fristående webbrapporter inom Fastighet och befolkning. Paketet ger dig rätt att köra webbrapporterna helt fristående, utanför Sokigos verksamhetssystem, hur mycket ni vill. Du kan t ex anropa dem från er kommunkarta eller från valfritt annat gränssnitt.

Vilka rapporter som omfattas beror på vilka grundmoduler du som kund har, för er som har samtliga moduler inom fastighet och befolkning består rapportpaketet av:

 • Fastighetsinformation
 • Byggnadsinformation
 • Lägenhetsinformation
 • Personinformation
 • Etiketter fastighetsägare
 • Fastighetsförteckning
 • Boenderapport/boendelista (visar folkbokförda per område, fastighet, byggnad, adressplats eller lägenhet)

Vi jobbar hela tiden med att förbättra rapportutbudet av fristående rapporter. Just nu pågår utveckling av följande fristående webbrapporter:

 • Områdesrapport standard
 • Områdesrapporter för olika områdestyper
 • Adressrapport

Ovanstående rapporter kan, utan extra avtal, anropas från Sokigos verksamhetssystem. Med avtal för FB Webbrapport används de fritt inom hela kommunen. I kartkomponenten GI samt i flera av Sokigos verksamhetssystem finns färdiga anrop inbyggda.

FB Avisering är en klientapplikation för systemansvarig som ska hantera aviseringar till databasen. FB Avisering hanterar fastighetsinformation, byggnadsinformation och lägenhetsinformation från Lantmäteriet samt folkbokföringsinformation från Skatteverket.

FB Avisering kan köras manuellt av systemansvarig, hanteras av Sokigo som en aviseringstjänst eller sättas upp för att köras automatiskt.

FB Avisering hanterar daglig eller veckovis avisering.

Kombinerar och presenterar data från hela FB
FB Integration kombinerar information från alla FB databaser och länkar därmed samman fastigheter, byggnader, lägenheter och befolkning. Grunden i integrationen bygger på att adresserna i kommuninvånarregistret  kopplas ihop med adressuppgifterna från lantmäteriet. För de kommuninvånarposter som redan vid aviseringen har ett riksid används det, övriga adresser matchas med klienten FB Integration eller i samband med aviseringen. Vid matchningen lägesbestäms befolkningen till belägenhetsadress och byggnad. Informationen kan med fördel användas som underlag för både de tekniska och mjuka förvaltningarnas verksamhetsplanering.

 • Geografisk knytning av hela kommunbefolkningen till byggnad och adressplats
 • Underlag för planering genom att kombinera data från fastighet, byggnad, lägenhet och befolkning
 • Matchning av adresser vid varje avisering
 • Enkel hantering med “dra och släpp-funktion” för de som inte matchas automatiskt
 • Nya spatiala områden ökar nyttan än mer genom att statistik som t ex antalet fastigheter, antalet byggnader, antalet lägenheter och antalet boende visas direkt i kartan för varje område som skapas

Gör informationen tillgänglig samt möjliggör GIS-analyser!

Kom igång med Spatialt FB!
Genom att lagra objekten byggnadsyta och fastighetsyta samt områden direkt i FB-databasen blir analysmöjligheterna inom fastighet och befolkning oändliga!

Presentera
Tänk att direkt i kartan kunna se uppdaterad information om vilka fastigheter som är kommunägda eller vilka som ägs av ett visst fastighetsbolag. Vid varje avisering vet kartan direkt om det har skett några förändringar och visar alltid rätt information!

Tänk dig att också kunna se byggnadsytor tematiserade eller filtrerade baserat på bebyggelsetyp, byggnadstyp eller t ex byggnadsår ger en bra bild över hur bebyggelsen i din kommun ser ut.

Områden som är ett nytt objekt i databasen ger helt nya möjligheter att presentera information i kartan. Ett område kan vara ett skolområde, ett planområde, en stadsdel, ett upptagningsområde för någon annan verksamhet eller vilken typ av område som helst, det bestämmer ni!

Analysera
Fördelen med att lagra områden i databasen för Fastighet och befolkning är att de därmed, direkt och alltid ajour, vet hur många fastigheter, byggnader, lägenheter samt folkbokförda som finns inom området! Och inte bara det, beroende på områdestyp fördjupar vi oss sedan i informationen för att visa antalet äldre indelat i åldersintervall samt boendetyp för hemtjänstområden, antalet skolbarn i skolområden och antalet röstberättigade fördelat på män och kvinnor för ett valdistrikt.

Spatiala fastigheter i kartan ger dig också möjlighet att med automatik få se vilka gränsgrannar en viss fastighet har vilket avsevärt förenklar ditt grannehörande i olika sammanhang!

Tjänster som hanterar aviseringar och uppgraderingar
Tilläggsmodulen aviserings- och uppgraderingstjänst är ett paket med paketerade tjänsteprodukter från Sokigo. Paketet är uppbyggd som en meny och berör aviseringar till Sokigos FB FIR Databas och FB KID Databas samt uppgraderingar av tillhörande programmoduler. Aviserings- och uppgraderingstjänsten underlättar rutinarbetet.

 • Frigör resurser
 • Alltid uppdaterat
 • Säker avisering
 • Uppgradering på distans

FIR & KID – Tilläggsmodul aviserings- och uppdateringstjänst
En meny av tjänster där Sokigo sköter aviseringar till drift av er databas.

Frigör resurser i organisationen och spar tid
Tilläggsmodulen innebär att resurser som idag blir uppbundna med aviseringar och uppgraderingar av programmodulerna inom Fastighet och befolkning kan frigöras och ägnas åt annat i verksamheten. Veckovisa rutinsysslor tar ibland mer tid i anspråk än beräknat vilket lätt resulterar i att det inte blir gjort i tid. Under semesterperioder kan det vara svårt att hitta ersättare utföra aviseringar som måste ske för att ha en aktuell databas.

Alltid senaste data och versioner inom FB
Med nivå 2 på avtalet kommer alltid det senaste att finnas i databasen. Sokigo sköter aviseringen, veckovis eller dagligen, året om. Med avtal enligt nivå 3 sköter Sokigo också sköta uppgraderingar så att den senaste versionen och sista patchen alltid är installerade.

Undvik onödigt supportarbete
Då Sokigo sköter arbetet med aviseringar tar vi också hand om supportärenden som kan knytas till dem. Om det finns fel i aviseringsfilerna upptäcks detta snabbt. Finns det fel från Lantmäteriet eller Skatteverket påbörjas inte aviseringen förrän felen är åtgärdade.

Bestäm nivån från grunden
Ni väljer själva nivån på tjänsten:
Nivå 1, FB KID E-transport – endast överföring av data från Skatteverket.
Nivå 2, Sokigo sköter aviseringar.
Nivå 3, Sokigo sköter uppgraderingar av databas och programvara.
Nivå 4, Sokigo driftar hela FB åt er

Denna sida innehåller aktuell information från våra dataleverantörer och uppdateras löpande allteftersom vi får information från t ex Lantmäteriet och Skatteverket.
Lantmäteriet

 

Skatteverket

Bild på Helen Ekelöf
Produktägare

Helen Ekelöf

Telefon 08- 560 388 51
Mail helen.ekelof@sokigo.com

Affärsansvarig

Joakim Hedlöf

Telefon 08- 404 31 86
Mail joakim.hedlof@sokigo.com

Produktnyheter

 • Webinar – vi visar hanteringen av riskgrupper i FB och CSM

  Webinaret riktar sig till dig som vill se hur du kan maximera nyttan med kartpaketen som hjälper dig hantera riskgrupperna i din kommun. I korthet innebär det nya kartpaketet i FB att kommunen i sitt stabsarbete snabbt kan få fram var i kommunen det finns......

 • Hantering av riskgrupper i FB och CSM

  På grund av det exceptionella läget vi befinner oss i vill vi bidra med den samhällsnytta FB kan, genom ett nytt stöd för att hitta och identifiera riskgrupper bland våra äldre invånare. Nya kartpaket för riskgruppshantering För att underlätta för dig som kund att snabbt......

 • FB 7.6.1 är nu klar för release!

  Den nya versionen inom Fastighet och Befolkning, FB 7.6.1, innehåller stöd för förändringar i Lantmäteriets Direktåtkomst-tjänst, Taxering Direkt. På efterfrågan har vi också infört en behörighet för medborgarskap i FB KID 7.6.1. Tvingande version FB 7.6.1 är delvis tvingade att installera före 2020-04-01. Den tvingande......

Sidan uppdaterades den 31 mars, 2020.