FB BYGGNAD

Byggnadsinformation från Lantmäteriet hanteras i vår produkt FB Byggnad.

FB Byggnad är en del i vårt koncept FB (Fastighet och befolkning) där vi samlar all information rörande områden, fastigheter, byggnader, lägenheter och boende för att ge maximal nytta av informationen.

Byggnadsinformation aviseras från Lantmäteriet dagligen eller veckovis och lagas i en lokal databas. Exempel på byggnadsinformation är taxeringsuppgifter, nybyggnadsår eller boarea.

Förutom själva attributinformationen om en byggnad så hanterar FB Byggnad även själva byggnadsgeometrin som ett spatialt objekt i databasen. Att ha geometri och attribut i samma databas ger oslagbara möjligheter vid GIS analyser och presentation av informationen.

Läs mer

För vem?
Byggnadsinformation har under de senaste åren blivit en allt viktigare del i det koncept som vi kallar FB och som står för Fastighet och befolkning. Tillgången till byggnadsinformation är till nytta för många verksamheter inom den kommunala förvaltningen. Flera av Sokigos ärendesystem kopplar idag inte enbart ärenden till gällande fastighet utan även till aktuell byggnad, det kan vara ett bygglovsärende, en radonmätning, en ventilationskontroll eller ett hembesök från räddningstjänsten. Byggnadsinformation är också till stor nytta för dig som jobbar med bostads-, bebyggelse eller samhällsplanering. Att veta i vilken byggnad folk bor är också väsentligt i många sammanhang som t ex vid grannehörande eller räddningsinsatser av olika slag.

Varför FB Byggnad?
FB Byggnad är en del i Sokigos koncept för hantering av fastighets- och befolkningsinformation – FB – som omfattar hantering av områden, fastigheter, byggnader, lägenheter och folkbokförda. Genom att sammanställa och förädla grunddata från Lantmäteriet ger FB Byggnad dig tillgång till alltid aktuell byggnadsinformation. Förutom register data om en byggnad från Lantmäteriet hanterar FB Byggnad också själva byggnadsgeometrin. Att ha geometri och attributdata i samma databas och dessutom integrerat med alla övrig information inom Fastighet och befolkning ger dig ett oslagbart verktyg för planering, analyser och presentationer i kartan. Såväl registerdata som byggnadsyta ajourhållas helt automatiskt.

Att använda FB Byggnad
FB Byggnad är en programmodul som hanterar en lokal version av den byggnads-information som återfinns i Lantmäteriets nationella system BAL för din kommun eller för ditt förbund. Huvudfunktionen med FB Byggnad är att vara källan till information rörande byggnader till nytta för hela den kommunala förvaltningen. Byggnadsinformation är en viktig del av den grunddata vi tillgängliggör via det lättanvända webbgränssnittet FB Webb eller direkt i ditt verksamhetssystem. Exempel på när byggnadsinformation är till nytta är:

  • För presentation och analyser av byggnadsytor baserat på t ex bebyggelsetyp, byggnadstyp och nybyggnadsår i din karta
  • Tillsammans med befolknings- och lägenhetsinformation ger byggnad dig ett utmärkt underlag för att titta på hur vi bor, flyttar och lever i din kommun. Hur stor del av befolkningen inom ett bestämt område bor i flerfamiljshus respektive småhus? Hur ser deras hushållstyper och åldersfördelning ut?
  • Många ärenden som handläggs inom den kommunala förvaltningen har stor nytta av att kunna kopplas till en byggnad och inte enbart till en fastighet. För en digital bygglovsprocess är det tom en förutsättning
  • Vid ett grannehörande där väldigt många personer är folkbokförda på en stor eller tätbebyggd fastighet kan remissprocessen underlättas avsevärt genom att kunna hämta folkbokförda per byggnad

 

Väx vidare
Genom att ha flera produkter och moduler från konceptet FB stärker du din produkt FB Byggnad till att bli mer än bara en källa för aktuell byggnadsinformation. Bra produkter att växa vidare med är FB Lägenhet för lägenhetsinformation och FB KID för kommuninvånardata. Med FB Webbrapport tillgängliggör du snabbt och enkelt byggnadsinformation till valfri kartlösning.

Print Friendly, PDF & Email
MODULER

FB Webbrapport

Byggnadsinformation utan att öppna FB Byggnad

FB Webbrapport är ett rapportpaket som består av fristående webbrapporter för hela FB, där rapporter från FB Byggnad är en del.
Med modulen FB Webbrapport har du alltid tillgång till alla rapporter som finns inom Fastighet och befolkning. Rapporterna kan anropas från en kommunkarta eller från vilken annan applikation som helst. Den rapport som berör FB Byggnad är rapporten Byggnadsinformation som visar aktuell byggnadsinformation för en eller flera valda byggnader.
FB Webbrapport integreras snabbt som enkelt med befintliga applikationer, nyttan för alla användare är omedelbar. Det är särskilt effektivt att integrera FB Webbrapport med egna kartapplikationer.

Hur fungerar rapporten för byggnadsinformation?
Fokus har lagts på användaren. En eller flera byggnader väljs och applikationen genererar en webbrapport för de valda byggnaderna. Användaren har även möjligheten att själv definiera innehållet av rapporten.

Testa själv
Testa rapporten byggnadsinformation genom att klicka på någon av nedanstående länkar!
Denna länk visar en rapport för de byggnader som finns på fastigheten Solliden 2 med förbestämt innehåll.
Denna länk ger en rapport där användaren kan välja vad som skall visas Solliden 2.

Bild på Helen Ekelöf
Produktägare

Helen Ekelöf

Telefon 08- 560 388 51
Mail helen.ekelof@sokigo.com

Affärsansvarig

Joakim Hedlöf

Telefon 08- 404 31 86
Mail joakim.hedlof@sokigo.com

Sidan uppdaterades den 6 februari, 2020.