MA VA – en skalbar VA-lösning för alla

MA VA är en skalbar VA-lösning där merparten av affärslogiken och verksamhetsspecifika funktioner är databasdrivna.

Sokigo har tagit fram en helt ny typ av datamodell för lagring och hantering av kommunala anläggningar som VA, Mark, Park, Gata och Belysning. Vår nya modell gör det enkelt för gatu- och parkavdelningen att dra nytta av t.ex. det som VA-avdelningen skapar och tvärtom. All logik ligger i databasen vilket möjliggör för varje verksamhet att välja klient utifrån just sitt behov.

Är du i behov en uppdat-erad ajourhållen VA-karta?

Välj Topocad eller TopoDirekt som klient så får du till gång till marknadens bästa MBK-system med allt vad det innebär.

Med MA VA får du ett obrutet digitalt flöde från mätning i fält till avancerade analyser, där klienter och datakällor är samma som kommunen redan använder

Står förnyelseplanering högt på agendan? Integrationen mellan MA VA och FB ger dig en förstklassig lösning för analys och planering av VA-områden och förnyelse av VA-nätet. Grunddata så som fastigheter, befolkning och geodata är centrala i de analyser och beslutsunderlag som VA-verksamheten dagligen är i behov av vilket medför att en säker och sömlös integration utan dubbellagring är en viktig förutsättning i en modern VA-lösning.

Vår MA VA-lösning bygger på en öppen databas med stöd för lagring av grunddata där vi tagit hjälp av Vatten & Miljöbyrån för att få fram korrekt basdata. MA VA levereras med ett färdigt vygränssnitt som möjliggör ajourhållning av ledningsnätet med tillhörande grunddata från valfri klient med rätt verktyg för redigering så som t.ex. CSM/ISM, Topocad och QGIS. Vill du sprida VA-nätet till fler så är det bara ansluta valfri klient med stöd för uppkoppling mot en databaskälla.

Många användningsområden

MA VA passar alla som har behov av en databasdriven och kvalitetssäkrad dokumentation av sitt VA-nät men tycker att de lösningar som finns på marknaden i dag skjuter över målet. MA VA är en perfekt lösning för alla kommuner (liten som stor), ett fastighetsbolag eller en industri med mycket ledningsdragning.
MA VA kan även med fördel användas helt fristående för att t.ex. dokumentera kommunens olika fastigheter, till exempel skolor och idrottsanläggningars VA-nät, oavsett val av VA-system i övrigt.

 

Offline och Online

Vid tillgång till internet, via bärbar dator och VPN kan alla delar i MA VA nyttjas fullt ut även i fält. Nedan finns några exempel på olika lösningar

  • Topocad/ISM, Windows 10 dator funkar både offline och online
  • CSM IOS, Android (windows 10 dator) funkar online och from version 4.2 även offline
  • Reflex, i grunden en webbsida som kan anropas på olika sätt och som funkar online
  • QGIS, Windows 10 funkar online
  • Qfield, Android funkar online och offline
  •  IGIS IOS funkar enbart offline och import sker via shapefiler
  • Avenza Maps funkar enbart offline och här används georefererade PDF filer

Viktigt är dock att det finns någon form av offline-lösning för att säkerställa tillgång till VA-nätet.

100% skalbar!

Eftersom MA VA är en databasdriven VA-lösning kan valet av klient göras utifrån varje kunds behov. Nedan beskrivs tre exempel på hur en MA VA-lösning kan se ut.

Ex 1

För en liten kund med få men vana användare med behov att kunna dokumentera, analysera och ajourhålla en ledningskarta fungerar räcker det med att välja t.ex. Topocad och QGIS som klienter. Detta alternativ får man ett mycket kostnadseffektivt men ändå kompetent VA-system med stöd genom hela processen från inmätmätning i fält till avancerade GIS-analyser med ett kompetent stöd för ajourhållning av ledningskartan.

Ex 2

En lite större kund med mer fokus VA-verksamheten kan med fördel komplettera sin MA VA-lösning med integration mot Fastighet och befolkning (FB), en VA-modul i Topocad samt mobilt stöd från Open Source världen. Integrationen med FB medför ett utökat stöd vid till exempel förnyelseplanering av VA-områden samt i all dialog med berörda fastighetsägare. Att komplettera Topocad med en VA-modul bidrar till ökad effektivisering och kvalitetssäkring.

Ex 3

I en kommun där VA-verksamheten har stor kontaktyta med övriga verksamheter och då inte minst Mät- och kart kan MA VA med fördel integreras med TopoDirekt och CSM. Även om denna lösning på pappret kan se komplex ut så blir den mycket kostnadseffektiv för en kund som idag jobbar med TopoDirekt, FB, CSM samt andra verksamhetssystem från Sokigo. Lägger du dessutom till de nyttor som beskrivs i Exempel 2 blir merkostnaden för det kommunala VA-systemet klart underordnad mervärdet!

Kontakt