Evolution FMS – enkel administration av förtroendevalda

Modulen Evolution FMS (FörtroendeMannaSystem) hanterar och organiserar uppgifter som rör förtroendevalda. Modulen integrerar uppgifter om förtroendevalda till mötes- och sammanträdeshandlingar i Evolution, men går även bra att använda som en fristående applikation och heter då Winess FMS.

Enkelt och överskådligt

Evolution FMS möjliggör en enkel administration av förtroendevalda i alla verksamheter och organisationer. (Ledning, styrelser och nämnder etc.) Systemet presenterar, på ett överskådligt sätt, förtroendevalda personer som ingår i till exempel ledning, styrelser, nämnder och utskott.

Evolution FMS är uppdelad i två delar

En del för att hantera de personliga uppgifter som rör varje enskild förtroendevald.
En del för uppgifter till varje enskild nämnd. Det kan exempelvis röra sig om vilka förtroendevalda som har vilka uppdrag på vald nämnd, eller vilka förtroendevalda som hade vilka uppdrag under en specifik mandatperiod.

Informationen presenteras på ett effektivt sätt i Evolution FMS och självklart finns det även möjlighet att ta ut rapporter samt statistik på detta.

Koppla FMS:en till möten

Det finns möjlighet att koppla Evolution FMS till er mötesadministration. Genom att kopplas samma dessa öppnas det upp möjligheter för att bland annat hämta namnuppgifter på de förtroendevalda som deltagit på ett sammanträde och lägga in det i till exempel mötets protokollsmall.

Publicera era förtroendevalda på internet


Med tilläggsmodulen Evolution FMS internet finns möjlighet att publicera den information som är lagrad i Evolution FMS på internet. Modulen möjliggör att intressenter via internet kan gå in och söka upp förtroendevalda.

Modulens gränssnitt stödjer ett flertal alternativ för intressenter att söka efter information. Till modulen ingår ett standardgränssnitt men självklart går det att utveckla ett eget gränssnitt som är anpassat utefter er grafiska profil.

Eftersom all kontaktinformation om de förtroendevalda kanske inte är lämplig att visa på internet går det enkelt att välja vilken information som ska visas på internet för respektive förtroendevald.

Se även Evolution Bas, baspaketet med fyra grundmoduler för dokument- och ärendehantering.

Kontakt