Bild på en vinterväg

Du vet väl att vi uppgraderat till 3.0 inom LV-familjen?

LTF 3.0, för säker myndighetsutövning
Vår senaste version av LTF, 3.0, innehåller en uppdaterad datakatalog från Transportstyrelsen och det senaste stödet för föreskrifter.

3.0 ger bättre planering i Gata
Gata har med 3.0 fått sig ett rejält lyft. Med uppgraderingen får du tillgång till smart information och smarta funktioner. Det gör att du kan fatta betydligt mer rationella och effektiva beslut.
I planeringen visas allt du behöver veta om en viss sträcka för kommande år. Du får snabb hjälp att prioritera de sträckor som måste läggas om och kostnaderna för det. Smart information på kort tid med andra ord.

Tydligare offerter för bägge parter
I upphandlingar för exempelvis snöröjning eller annan drift behöver du som beställare kunna ange vilka körytor och sträckor det handlar om. Den som lämnar anbud behöver ett tydligt underlag för att kunna uppskatta kostnaden. Med Gata 3.0 blir det betydligt lättare att begära in anbud och du kan lättare få det du förväntar dig.

Systemstöd i LV Nätredigerare
Genom LV Nätredigerare 3.0 blir hela leveransprocessen effektivare . Ett nytt inbyggt stöd gör att eventuella fel spåras upp direkt. Med andra ord kommer det du levererar till Trafikverket att vara felfritt och ledtiden fram till det att vägnätsförändringarna slår igenom förkortas.
Det ovan nämnda är bara några av nyttorna med version 3.0. Vill du veta mer, få en offert eller hjälp med uppgraderingen är du välkommen att kontakta Sokigos kundrepresentant för din kommun eller Michael Hallgren, produktägare.

Sveriges nya dataskyddslag kommer 2018. Är ni beredda?

Personuppgiftslagen, PUL, upphör att gälla i maj 2018 och i stället får vi en ny dataskyddsförordning. Syftet är att stärka rätten till våra egna personuppgifter. De som levererar och hanterar personuppgifter – det vill säga ni myndigheter, kommuner och organisationer – får nya krav på er. Uppgifter som är fel och som lämnats ut ska rättas och personuppgifter som begärs raderade ska så göras. Dessutom blir det tuffare när det gäller hur ni dokumenterar personuppgifterna.

Dokumentationen får större fokus
Den nya lagen kräver att ni kan redogöra för hur ni rättar personuppgifter som varit fel och som lämnats ut. Ni ska även kunna visa hur ni sprider vidare rättad information till andra instanser så att dessa i sin tur kan rätta sina register. Rätt och slätt måste ni kommuner och myndigheter ha full koll på vad ni hanterar, varifrån det samlas in och till vem det lämnas.

Gör en konsekvensanalys!
Har ni förberett er på de nya kraven och funderat på vilka konsekvenser de får? En bra start, om ni inte redan gjort det, är att involvera chefer och nyckelpersoner i organisationen. Kanske låta en arbetsgrupp göra en konsekvensanalys och planera för vilka resurser som krävs för anpassningen. Liksom vilka nya rutiner som krävs för att möta kraven på öppenhet.

Bild på takbygge

Ny version med fullt stöd för gällande standard!

Den nya versionen av Focus Detaljplan har fullt stöd för den nya Bestämmelsekatalogen från Boverket och reviderad SIS Standard.

Information kan bytas mellan alla system
Du kan utbyta planinformationen med alla system som stödjer svensk standard tack vare vår GML-import/export enligt SIS Standarden.

Kvalitet och enkelhet
Den nya versionen underlättar när du skapar detaljplanekartan eftersom bestämmelsernas formuleringar finns färdiga att lägga in i kartan. Geometrikontrollen säkerställer topologiskt korrekta gränser.
Den nya versionen har stöd för AutoCAD 2015, 2016 och 2017.

Effektiva tjänster för ökat byggande
Information om vad och hur man kan bygga blir nu standardiserad, tillgänglig och förståelig för dig som vill ta fram nya och effektivare tjänster inom byggandet.

Innovation och öppenhet
Vi har inte bara implementerat en standard, vi stödjer aktivt digitaliseringen av samhället och bidrar till innovation genom att öppna våra system ännu mer.

Vill du veta mer om vårt arbete mot öppnare och effektivare digitala lösningar? Ta kontakt med oss, vi berättar gärna!

Christophe Poncin, produktstrateg
Lena Johnsson, produktägare för Focus Detaljplan

1000 fler beslut och med kortare handläggningstid!

Norrtälje kommun fattade 1000 fler beslut om bygglov år 2015 jämfört med 2013. Samtidigt minskade handläggningstiden med i genomsnitt sex dagar per ärende. Och utan mer resurser. Den stora effektiviseringen blev verklighet tack vare ett nytt digitalt flöde från Sokigo.

Framgångsfaktorer: intern arbetskultur och effektiv kundkommunikation
Hårt arbete med den interna arbetskulturen och förbättrad kommunikation med invånarna har prioriterats. Liksom IT-tekniken. Kommunen har även satsat på olika typer av processer för att göra livet lättare både för medborgare och kommunens medarbetare.

Tidsvinst: 3000 dagar per år!
Olika typer av ”slöserier” har försvunnit. Till exempel skickar man inte längre snigelpost. Allt går via mejl, vilket skapar enorma vinster. Ta som exempel den så vanliga situationen när en medborgare måste komplettera med dokument. Tidigare har det skickats runt 1000 försändelser på ett år. Varje försändelse har tagit ungefär tre dagar att distribuera. Det blir sammantaget 3000 dagar. 3000! Lägg därtill att portokostnaden per försändelse ligger på runt 25 kronor.

Vill du veta mer? Kontakta Robert Törne  telefon 070- 342 02 88

Anette Hörstedt och Susanna Olsson, chefer inom digital förvaltning i byggärenden

Vill du nå framgång i digitaliseringen? Satsa på ledarskapet och medarbetarskapet!

Vid Värmdö kommun startade digitaliseringsprocessen 2010. Att införa nya system rent tekniskt har inte varit den största utmaningen, enligt kommunen själv. I stället har de mjuka faktorerna hamnat i fokus och blivit avgörande för framgången.

Digitaliseringen handlar om förändringsarbete

Chefernas förmåga att jobba med medarbetarnas tankar och attityder, lyssna, fånga upp reaktioner och bemöta dem. Det har varit centralt i Värmdö kommun när de infört digitala arbetsprocesser. Vissa medarbetare har haft starkt motstånd till förändringarna, inte haft någon tillit till det nya, haft svårt att separera från till exempel fysiska kartor. Löjligt, kanske man kan tycka. Men det handlar ju egentligen om en förändring som heter duga.

– Har du inte med dig medarbetarna spelar det ingen roll vilka fancy system du köper in. Som chef går det inte att peka med hela handen och säga ”Nu tjejer och killar, nu ska ni göra så här och så här. Sätt igång.” Nej, det funkar inte. Du bara måste få med dig dem, säger Anette Hörstedt, chef för samhällsbyggnad vid Värmdö kommun.

Kollegan Susanna Olsson, enhetschef för Bygg och miljö har samma uppfattning.

– Helt avgörande för framgången med vår digitalisering har varit fokuset på medarbetarna och förändringsledning. Hela processen ska ju förändras och då måste du som chef ha människorna med dig.

De har kommit långt inom bygg och miljö och digitaliserat hela handläggningsprocessen inom bygg. Och så använder de en hel del e-tjänster från Abou. Nu när det stora förändringsarbetet är över känns arbetet riktigt kul. Det stimulerar när det verkligen går att skapa ett bra flöde.

Och nu, befinner ni er i förvaltningsläge?

– Nej, nej, inte alls. Vår uppgift nu är att hitta effektivare sätt att kommunicera med medborgarna. I exempelvis byggärenden får grannar idag brev per post där de ges möjlighet att komma in med synpunkter. Vår utmaning är att hitta andra kommunikationsvägar än snigelpost, säger Anette Hörstedt.

 Framgångsfaktorer:
* Ledarskap. Chefen måste ta sig tid att lyssna på medarbetarna.
Ägna tid åt att fånga upp, reflektera, bemöta.
* Medarbetarskap. Chefen behöver få med sig alla medarbetarna.
Har man inte det spelar det ingen roll vilka fancy system som köps in.
* Förändringsarbete. Inse att det handlar om ett förändringsarbete.
Sådant kräver tid och energi.

Lina och Anna

Sokigo som exjobb – ett skönt företag med härlig gemenskap

När Lina och Anna valde examensjobb på Civilingenjörsprogrammet i Uppsala, blev Sokigo det självklara valet. Med start nu i oktober och mål i januari ska de undersöka ”Hur system påverkar människan och hur människan påverkar system”. Fokus är dels användarens perspektiv i ByggR och arbetsprocesserna runt bygglovsärenden.

Vad är ert intryck av bygglovsprocesser så här långt?
– Många handläggare på kommunerna tycks inte förstå vinsterna med processledning. ByggR är ju en viktig del i byggprocessen och vår tes är att det förbättrar och effektiviserar arbetsflödet enormt.

Tjejerna vet att det tar tid innan en ny process satt sig och att det kräver energi. Till alla kommuner som ännu inte påbörjat den digitala resan vill de säga: ”Tänk på alla positiva effekter och tidsvinster som den nya processen har för helheten. Släpp stuprörstänkandet!”

När de snart ger sig i kast med djupintervjuer kommer de få veta hur handläggare och byggchefer resonerar. Hur ByggR underlättar i bygglovsprocessen och om verktyget är användarvänligt nog.

Och ert intryck av Sokigo?
– Känslan i företaget är jätteskön. Det är högt i tak och en härlig gemenskap, vilket gör exjobbet ännu roligare, säger Lina.

Mobilen gör omgivningen grönare i Skövde och Karlstad

Parker och grönområden sköter inte sig själva och många kommuner och markägare behöver idag en stark digital lösning som support i olika situationer. Exempel på utmaningar är att hålla reda på vilket bestånd av träd man har, hur ofta sanden i sandlådorna ska bytas eller att entreprenörerna verkligen klipper gräsmattorna som de ska. Mobiltelefonen kopplad till kommunens system för mark- och parkskötsel gör arbetet enklare och roligare.

I juni i år inleddes en jätteinventering av 7000 träd på centralorten i Skövde kommun. Den första av sitt slag. Många av träden fanns lagrade i systemet Mark, ett system för skötsel och underhåll av parker och markområden. Nu inventeras fakta och skötselbehov för alla träd i en ny mobil inventeringsmodul kallad just – Inventering. För övrigt ett kul och nyttigt exempel på integration av Sokigos olika system och hur en vanlig mobiltelefon kan skapa mervärden.

Ytterligare ett exempel på ökad kundnytta med hjälp av mobilen hittar vi hos Karlstad kommun. Här testas med framgång en integration av Mark och det mobila produktionssystemet ProSmart.  Nu kan fältpersonal hämta upp skötselobjekt i sina mobiltelefoner och direkt rapportera bland annat var och när skötseln utförs. Systemet tillför också ekonomiska parametrar som kan koppla budget till varje skötsel. Då blir det möjligt att exempelvis betala entreprenörerna först när de utfört sina uppdrag och detta har kvitterats i systemet.

Mobilen är ett nyttigt och värdeskapande verktyg för allt fler verksamheter – och hjälper till att bygga en bättre vardag för oss alla. Utvecklingen tar oss framåt. Visst är det fantastiskt!?

Vill du veta mer eller har några frågor om hur din verksamhet kan bli ”mobil-effektivare”, kontakta mina kollegor daniel.mattson@sokigo.com (Mark) eller Jens.Wissting@sokigo.com (Inventering och ProSmart) som delar med sig av kunskap och insikter om dessa lösningar.

Anders Haraldsson – är affärsstrateg på Sokigo och jobbar bl.a. med innovation och strategi kring framtidens Smarta processer inom samhälle och industri och hur GIS/GIT kan vara en nyckel till framgången. Kontakta Anders på anders.haraldsson@sokigo.com

 

”People who know what
they’re talking about
don’t need PowerPoint.”

Steve Jobs

almedalen, internet of things, sokigo, digitaliseringen,

Digitaliseringen – även en politisk fråga

Vi lever idag i en omvälvande tid där det vi kallar digitaliseringen har börjat ta riktig fart. Den strukturomvandling vi står inför kommer påverka, locka och skrämma många människor, verksamheter och samhällsstrukturer. Under vårt deltagande under Almedalsveckan i Visby blev det tydligt att utmaningen även nått politiken – och att den smyger in som en brännhet fråga i debatten.

Digitaliseringen handlar i stort om att se över processer, att automatisera och förbättra verksamheter. I korta ordalag handlar det som paradigmskifte om, förutom att kunna förhöja kvalitet och upplevelser för den enskilde, att spara mantimmar och ersätta dessa med maskintid och automatik.

Många av våra egna kunder inom både offentlig sektor och industri går igenom denna transformering just nu. Vi har kommuner som förenklar och automatiserar t.ex. bygglovsprocessen med webbaserade och mobila e-tjänster och vi har entreprenörer i skogen som får uppdragsbeskrivning direkt på en karta i skördaren, samtidigt som produktions- och maskindata skickas in centralt i realtid för analys, produktionsstyrning och att optimera råvaruflöden.

Under vårt eget besök och de framträdande vi gjorde under Almedalsveckan kunde man se en tydlig trend vad gäller ämnen och innehåll i seminarier och debatter. Vare sig det handlade om infrastruktur-, samhällsutveckling, vårdfrågor eller andra heta politiska ämnen, så påvisades framtida lösningar som de flesta bygger på den digitalisering som måste få ånga på och i stora delar också accelerera. Här har våra politiker ett stort ansvar, att både förstå behoven men också ge förutsättningar genom att bland annat strukturera och förespråka tillgång till öppen data och att styra offentliga upphandlingar mot smarta och kommunikativa verksamhetssystem som gör oss alla bättre och effektivare.

Ett intressant exempel på riksnivå var ett Almedalsseminarium om ”Hur självkörande bilar kommer påverka samhällsbyggandet?” där bland andra Volvo och Trafikverket deltog. Vi står inför det faktum att självkörande bilar som kan bidra till ett mer hållbart och säkrare samhälle kan köra omkring i stor skala bara inom några år. Hur skall vi för att underlätta övergången, planera och omforma vår gatubild och stads- och trafikplanering? Hur bygger vi digital och fysisk infrastruktur för att stödja utvecklingen?

Själv deltog jag under en paneldebatt där ledande lokala politiker, bland andra tre kommunalråd fick ge sin syn på hur man vill utveckla sin samhällsservice och hur man kan bidra till att utveckla det Smarta samhället. Är man villiga att fortsätta verka för allas tillgång till uppkoppling, bygga digital säker infrastruktur för Internet of Things och förse samhället med öppen data som kan bidra till innovativa lösningar för en smartare region, stad eller by? Om jag där och då i Visbys ljumma sommarkväll tolkade svaren och reflektionerna rätt, kan vi alla känna oss lagom lugna.

Anders Haraldsson – är affärsutvecklare på Sokigo och jobbar bl.a. med innovation och strategi kring framtidens Smarta processer inom samhälle och industri och hur GIS/GIT kan vara en nyckel till framgången. Kontakta Anders på anders.haraldsson@sokigo.com.

Mora kommun och Sokigo i samverkan för korrekta hastigheter

I syfte att säkerställa att det digitala underlaget avseende gällande hastigheter är korrekt har Mora kommun och Sokigo i samverkan startat upp ett projekt för inventering av hastighetsskyltar. Mora kommun håller med resurser samt GPS och Sokigo står för mjukvara och användarstöd.

Arbetet med att inventera alla hastighetsskyltar inom kommunens tätorter beräknas ta 14 dagar och utförs av två personer. Det som kontrolleras i samband med inventeringen är bl.a. vägmärkets placering i förhållande till det som idag finns registrerat i såväl det lokala registret som i de två nationella register som finns hos Transportstyrelsen (RDT) och Trafikverket (NVDB).

Under de dagar som projektet har varit igång har ett flertal avvikelser noterats. Justeringar i det lokala registret sker fortlöpande och så fort projektet är avslutat kommer det även att skickas ett underlag med registrerade avvikelser till Trafikverket så att informationen i NVDB kan uppdateras. NVDB används som datakälla i en rad olika externa leverantörers tillämpningar. Det finns funderingar från försäkringsbolagen om att använda t.ex. hastighetsinformationen i NVDB för att fastställa den premie som kunden ska betala.  Om detta ska kunna bli en verklighet är det av stor vikt att det digitala underlaget är korrekt.

”Mora kommun har som ambition att ligga i framkant när det kommer till att använda alla de möjligheter som följer med att bli mer digitala. I detta samarbete har vi förutom att tillhandahålla korrekt digital information även haft ett stort fokus på att kontrollera hastighetsskyltningen i anslutning till våra skolor och förskolor. I tätorten har vi jobbat med zonbaserad hastighet men en sänkt hastighet där vi behöver en utökad säkerhet. Så utöver ett kvalitetssäkrat digitalt underlag som är till nytta för väldigt många så har vi även på kort tid kunnat säkerställa att vi har en korrekt skyltning runt bl.a. våra skolor” säger Anna Wadman, Kart- och Mätchef på Mora kommun.

”De programvaror från Sokigo som används i detta projekt är de nya webmodulerna Vägmärke och Vägmärke Inventering. Vi har fler kommuner som följer detta projekt med stort intresse och som står i startgroparna för att sätta i gång. I och med att man även kan ta bilder på alla vägmärken är det lätt att säkerställa att man angett rätt vägmärkestyp när man är tillbaka på kontoret” säger Karl-Erik Palm som är Produktchef på Sokigo.

För mer information om detta projekt eller för att boka en visning kontakta gärna Karl-Erik Palm.

Sokigo hjälper Missing People hitta fler

Att förändra välden till det bättre. Att stödja samhällsgärningar och utveckla ett smart samhälle. Det är missionen för Sokigos produktflora inom geografisk IT. Det är också det som gör att Sokigo vill vara aktiv huvudsponsor för Missing People Sweden.

Missing People hjälper polis och anhöriga med efterlysningar och skallgångar när människor försvinner spårlöst. Med Sokigos system ProSmart kan de planera och följa upp sina sökinsatser på ett bättre sätt.

Kärnan i ProSmart är en webbaserad central. Systemet fungerar både som guide för fältarbetarna när de är ute på uppdrag och som analysverktyg när uppdraget väl är genomfört. I systemet finns mobila appar som fältarbetarna använder för GPS-positionering, rapportering och kommunikation. Därigenom kan tusentals sökare utrustas med kart- och positioneringssystem i sina mobiltelefoner.

Eftersom ProSmart gör att all historik lagras löpande, kan Missing People kvalitetssäkra sina sökinsatser. Snabbt och enkelt kan de försäkra sig om var och när de har sökt, vilket även gör samarbetet och rapporteringen med polis och andra intressenter enklare.

”Vi är både stolta och glada över samarbetet med Missing People Sweden. Att kunna stödja och utveckla en så betydande samhällsgärning ligger helt i linje med vår mission.” säger Anders Haraldsson, affärsutvecklare och strateg för Sokigo AB.

Vill du veta mer om hur ProSmart kan göra nytta inom eftersök och räddning? Besök  www.missingpeople.se

Eller kontakta Anders på anders.haraldsson@sokigo.com. Det går även bra att kontakta verksamhetschefen för Missing People, Helene.Brinkenfeldt@missingpeople.se

 

Men då sa Jonatan, att det fanns
saker som man måste göra,
även om det var farligt.
”Varför då”, undrade jag.
”Annars är man ingen människa
utan bara en liten lort”,
sa Jonatan.
Ur Bröderna Lejonhjärta


Bild: Missing People Sweden.